Storyville Records

Dreamchild

Price $15.99

Catalogue Number
1014277
Format
CD
Artist
Carsten Dahl
Buy now on Amazon Buy now on Bandcamp

Stream / Download

Contact Storyville

Description

Carsten Dahl, one of Scandinavia’s most sought after pianists, is now ready with a new, inspired album of improvisational jazz.

“Dreamchild” is different from Dahl’s earlier works. With a meditative approach his goal is to convey the childlike ability to completely immerse oneself in the moment. According to Dahl, this state of wonder and curiosity is harder to achieve as an adult – but through these unique improvisations the listener is invited into this melodious place.

This is a very personal piece of work from Carsten Dahl, so it was only natural that the only other contributors on the album are his own daughters – Anne Sofie Abildskov Dahl on violin and Celina Sørine Dahl on piano.

Personnel

Carsten Dahl - piano

Recorded July 18 and October 25, 2012

Reviews

Jazzstjerner.dk

by Martin Lutz. Original Danish article is available here: http://www.jazzstjerner.dk/album-anmeldelser.html

Many superlatives have been said and written about Carsten Dahl, about his musical talent, about his skills as a pianist, his approach as a composor and improvisator, and last but not least about his musical openness and versatility. Also on this website, there was no lack of admiration when Dahl released the album “Metamorphosis” with his quartet Carsten Dahl Experience. But with “Dreamchild” Dahl presents a record that challenges yours truly as a critic. Jazzstjerner.dk has – as far as possible - tried to make a virtue out of reviewing submitted music on its own premises. The goal has been to understand the music, to look at the music’s parameters and on that account, first of all describe but in the nature of the review, also appraise the music. This has been sufficient in the two-year-ish existence of the site, but with Dreamchild these concepts are put to test. That is in itself something that makes this release something special.

The 24 minute intro sequence “Dreamchild #1” brilliantly represents the essence of the whole album. For how is that a single motif that basically consists of three notes can maintain ones attention and simply leave one completely spellbound for almost half an hour? Is it the simplicity in the quarter-note interval and the subsequent minor-third, is it the repetitive pattern, the gentle variations in touch and dynamics, is it the gradual minimalisticexpansion of the idea, is it the infinite relation between improvisation and composition, or is the insistence on the listener’s attention? The answer has to be: All the things and nothing – because it is not the particular parameters, but the place they take the listener that is special. A place where you forget time and place and where you just are. Dahl describes it as a “state of wonder, absorption, curiosity and actual being itself” – a state children have the key to understand, but something we adults loose more and more grasp of during the course of our lives. Imagine that you as an artist can create this space for the listener, even though it’s only a charitable glimpse (and imagine what privilege it must be for Dahl himself to share this with his daughters on two of the tracks).

One has to gaze in awe at Carsten Dahl’s “Dreamchild”. The musical craftsmanship is in class of its own. The melodies are simple and moving (Dreamchild #1, #2, #5, and #6 are small miracles in that respect), the albums dramaturgy balances elegantly between tension and release, varies between mystery and immediacy, the production is terrific and Dahls qualities as a pianist are indisputable. But it’s mainly Dahl’s own exposure, the open surrender and sharing of personal ballast, feelings, place, fear, happiness, of shade and light, that makes “Dreamchild” one of the most personal albums yours truly has heard in a long time. Carsten Dahl is first and last a unique artist that dares to give everything he has. The very humanity, more than any musical parameter, is what should be the essence of this review. Let us protect, celebrate, support and enjoy the unique gift and the unique talent Carsten Dahl spreads with his musicianship. There are so few of his calibre.

Berlingske Tidende (Original in Danish)

Kjeld Frandsen 

In the Danish music world - and for that matter the international – one appreciates the pianist Carsten Dahl for his constantly surprising musical creativity and span. Stylistically it can be about many different things, ie standard jazz, bebop, free improvisation - in all possible constellations and often just the situation to sit all alone at the piano and conjure up some music that no one really knows where it comes from. And it is the art Carsten Dahl indulges in this his new edition.

Specifically the CD includes ten pieces with the common title 'Dream Child', the pianist performs not quite solo, as he in certain parts supplements himself with a little double bass, voice and percussion, and his daughters, violinist Anne Sofie Abildskov Dahl and pianist Celina Sørine Dahl , show up - to assist on the fifth and eighth piece. And it works fine and tasteful.

But it is Carsten Dahl - only on the keyboard that creates the flow of great moments. The initial - almost 25 minutes long - number is an extremely minimalist and meditative playing with a tiny interval which infinitely slowly gets to develop and embellish itself - without its mood and basic idea ever running out on a side track. And then comes the next piece as a liberating romantic melody, and the journey continues in a richly varied landscape towards the naive, dramatic and mysterious ten minutes of the final track.

But variation notwithstanding, there is an absolute focus on design and emotional atmosphere, both within the individual pieces and - consequently - the music as a whole. Take time - listen!

Berlingske (Danish version)

I den danske musikverden – og for så vidt også den internationale – værdsætter man pianisten Carsten Dahl for hans uophørligt overraskende musikalske kreativitet og spændvidde. Stilistisk kan det handle om mange forskellige ting, altså standardjazz, bebop, fri improvisation – i alle mulige konstellationer og ikke sjældent blot den situation at sidde helt alene ved flyglet og fremtrylle noget musik, som ingen rigtigt ved, hvor kommer fra. Og det er den kunst, Carsten Dahl hengiver sig til på denne sin nyudgivelse.

Helt konkret rummer CDen ti stykker med fællestitlen »Dreamchild«, og så optræder pianisten nu ikke ganske solo, idet han på udsatte steder supplerer sig med lidt kontrabas, stemme eller slagtøj, ligesom hans døtre, violinisten Anne Sofie Abildskov Dahl og pianisten Celina Sørine Dahl, dukker op – for at sekundere på henholdsvis femte og ottende stykke. Og det fungerer fint og smagfuldt.

Men det er Carsten Dahl – alene med tangenterne, der skaber strømmen af store øjeblikke. Det indledende – knap 25 minutter lange – nummer er en yderst minimalistisk og meditativ leg med et ganske lille interval, som uendeligt langsomt får lov til at udvikle og udsmykke sig – uden at stemning og grundidé nogensinde køres ud på et sidespor. Og så kommer det efterfølgende stykke som en befriende romantisk melodi, og rejsen fortsætter i et fint varieret landskab frem imod det på én gang naivistiske, dramatiske og mystiske ti minutters afslutningsværk.

Men variation til trods, så er der et ufravigeligt fokus på motiv og emotionel stemning, både inden for de enkelte stykker og – dermed også – musikken som helhed. Tag tid – lyt!

Kjeld Frandsen, Berlingske

 

GAFFA idag - FEM STJERNER *****

Philip Glass og Keith Jarrett! Vogt jer! Carsten Dahl bider jer i haserne!

Carsten Dahl er en helt enestående jazzpianist. Vil jeg hævde. Og Dreamchild er et helt enestående bevis herfor. Vil jeg tilsvarende hævde.

Det nye album er, som titlen indikerer, et soloalbum (og alligevel ikke helt, idet hans to døtre medvirker i passager på henholdsvis violin og klaver). Det er et album – et fremragende album – hvorpå Carsten Dahl – med udgangspunkt i sit indre, drømmende barn – lader fantasien råde og med afsæt i den improviserer sig frem til ti musikstykker, der alle bærer titlen Dreamchild.

Nogle af stykkerne vidner på én gang om dagdrømmeriets stilstand – en tilstand af meditativ karakter – og om barnets iboende nysgerrighed og erobringstrang – et ønske om at forbinde noget indre og ydre, og en trang til at forstå og formidle denne forbindelse. Andre stykker vidner "bare" om intens nærvær og stor skønhed.

Alle stykker vidner om midaldrende Carsten Dahls helt enestående kontakt med sit indre barn. Og dermed om Carsten Dahls helt enestående gave: talentet og evnen til at omsætte det i udtryk!

Philip Glass og Keith Jarrett! Vogt jer! Carsten Dahl bider jer i haserne!

 

Ivan Rod

 

 

Dreamchild er en fantastisk plade til ro og fordybelse.

Niels Overgård/Jazznyt

 

A very well prodcued CD with nice consolating music.

Lasse Seger

 

Hvad skal jeg, som er voksen og spoleret til det ramponerede med uspolerede børns uspolerede drømme? Carsten Dahl stiller mig spørgsmålet med sin seneste cd, der udtryksmæssigt befinder sig så langt fra hans sidste live-bedrift – et bravurnummer med symfoniorkester og drengekor i matrostøj – som tænkes kan.

Her er – ku meget sporadisk assisteret af sine ligeledes spillede døtre – Dahl i ti titler med børns drømme som udgangspunkt. Vi lægger ud med et otte toner, to takter og næsten 25 minutter langt tema, der ikke udstyres med kontrapunkt før efter godt fire minutter og i samfulde 25 minutter ikke moduleres andet end moderat, og efter dét er vi ikke overraskede, når vi ser Dahl i sine egne noter til cd’en berøre fænomenet selvforglemmelse og denne tilstands terapeutiske aspekter.

Hverken noter eller titel liver: her er sindets renhed udtrykt i puristisk musikalsk form, og konceptet er gennemført til perfektion. Dog, da dette er et musiktidsskrift og ikke et new age-organ, må det nævnes, at vi undervejs støder på temaer og vignetter, som kan udvikles hen imod noget jarrett’sk hymneagtigt. Europæisk barok (drømmer børn virkelig om Bach?) og romantik forekommer også, det sidste mest i Liberace-agtig, karikeret form. Ikke alt er lange toner og forsigtige modulationer. Vi kommer også på en rask karruseltur, og i en enkelt titel (#6) kan vi fornemme noget rugende, ildevarslende som en velkommen kontrast de fjerlet svævende og uskyldsrene associationsbaner, som Dahl tilsyneladende accepterer, de fleste barnedrømme er gjort af.

Jazzmæssigt bliver med denne udgivelse hverken klogere på musikken eller på livet, men Dahl får på overbevisende måde fastslået, at hans spændvidde som kunstner er, som nogle forventer sig af en professor: umådelig stor.

Peter H. Larsen

Der er sagt og skrevet mange superlativer om Carsten Dahl, om hans musikalske talent, om hans evner som pianist, om hans tilgang til virket som komponist og improvisator og ikke mindst om hans musikalske åbenhed og alsidighed. Også her på siden skortede det ikke med ros da Dahl udgav albummet "Metamorphosis" med sin kvartet Carsten Dahl Experience. Men med "Dreamchild" præsenterer Dahl en plade, der i den grad udfordrer undertegnedes værktøjer som anmelder. Jazzstjerner.dk har så vidt muligt forsøgt at gøre en dyd ud af at anmelde de indsendte udgivelser på musikkens præmisser. Det har været målet at forstå musikken, at se på musikkens parametre og på den baggrund først og fremmest at beskrive, men i anmeldelsens natur også at vurdere det indsendte materiale. Det har været nok i sitets godt to-årige eksistens, men med "Dreamchild" sættes nævnte koncept på prøve. Dét i sig selv gør udgivelsen til noget særligt.

Den godt 24 minutter lange indledningssekvens "Dreamchild #1" samler glimrende essensen i hele albummet. For hvad er det, der gør, at ét enkelt tema, der grundlæggende kun består af tre toner kan holde ens opmærksomhed og ligefrem efterlade en fuldstændig bjergtaget i næsten en halv time? Er det enkelheden i kvartspringet og den efterfølgende mol-terts, er det det repetitive mønster, er det de nænsomme variationer i anslag og dynamik, er det den gradvise, minimalistiske udvidelse af ideen, er det den grænseløse relation mellem improvisation og komposition, eller er det den stædige insisteren på lytterens opmærksomhed? Svaret må være: Det hele og ingen af delene - for det er ikke de enkelte parametre, men stedet de fører lytteren hen, der er det helt særlige. Et sted hvor man glemmer tid og sted og hvor man bare er. Dahl beskriver det selv som "tilstand af forundring, fortabelse, nysgerrighed og egentlig væren i sig selv" - en tilstand som børn har nøglen til, og som vi voksne mister mere og mere greb om i takt med vores livs gang. Tænk, at man som kunstner kan skabe dette rum for lytteren - omend kun i et velgørende glimt (og tænk hvilket privilegium det må være for Dahl selv, at kunne dele dette rum med sine døtre på 2 af skæringerne). 

Man må bøje sig i ærefrygt over for Carsten Dahls "Dreamchild". Det musikalske håndværk er i særklasse. Melodierne er enkle og bevægende (Dreamchild #1, #2, #5 og #6 er små mirakler i den henseende), pladens dramaturgi balancerer fornemt mellem spænding og afspænding, der veksles naturligt mellem mystik og umiddelbarhed, produktionen er formidabel og Dahls kvaliteter som pianist er indiskutable. Men det er først og fremmest Dahls egen blottelse, den helt åbne udlevering og deling af egen ballast, egne følelser, eget ståsted, egen frygt, egen glæde, af skyggesider og lys, der gør "Dreamchild" til et af de mest personlige album undertegnede har hørt i lang tid. Carsten Dahl er en helt igennem unik kunstner, der tør give sig selv fuldt ud. Dét - selve menneskeligheden - mere end noget musikalsk parameter skal stå tilbage som essensen af denne anmeldelse. Lad os værne om, hylde, støtte og nyde den enestående gave og det enestående talent Carsten Dahl udfolder i sit kunstneriske virke. Der er så få af hans kaliber.

Martin Lutz, Jazzstjerner


 

See All Bestsellers

Thomas Fonnesbæk / Justin Kauflin

Standards

Eddie Gomez / Carsten Dahl

Live at Montmartre

Svend Asmussen

Embraceable

See All New Releases

Enrico Pieranunzi / Paul Motian / Marc Johnson

The Copenhagen Concert

Steen Vig

Blue Boat

Carsten Dahl Trinity

Mirrors Within

Palle Mikkelborg / Bjarne Roupé / Benjamin Barfod / Anton Langebæk

Pieces: Generations at Sunrise